Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Režim přenesení daňové povinnosti se opět rozšiřuje

Od července 2017 dochází opět k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, na další plnění. Změny přináší novela zákona o DPH. V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou...

   celý článek »

Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů nastává účinnost zákona o DPH patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů,...

   celý článek »

Provádění preventivních prohlídek v prostorách zaměstnavatele

Dotaz: Aby naši zaměstnanci nemuseli na preventivní prohlídky dojíždět do zdravotnického zařízení, se kterým máme uzavřenou smlouvu o poskytování PLS, chceme v areálu naší společnosti vybudovat ordinaci...

   celý článek »

Poskytování ochranných nápojů při zátěži teplem

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je zaměstnavateli uložena ustanovením § 104 odst. (6) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce...

   celý článek »

Právní povaha vodovodů a kanalizací jako movitých či nemovitých věcí

V poslední době se ukazuje, že mezi odbornou veřejností stále není, ani po více než třech letech od účinnosti nového občanského zákoníku, zcela jasné, zda jsou vodovody a kanalizace (a inženýrské sítě obecně)...

   celý článek »

Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je často uzavíraným smluvním typem, přičemž předmětem díla může být jak vytvoření nové věci, tak oprava, úprava či údržba věci, nebo i nehmotný výsledek činnosti zhotovitele. Tento smluvní typ je...

   celý článek »

Odpovědnost za vady

K vyřízení reklamace způsobem předvídaným ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je nezbytné, aby kupující umožnil prodávajícímu o reklamaci rozhodnout, což se neobejde bez odborného posouzení, ...

   celý článek »

Právní jednání podle zákoníku práce

Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, sjednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti – to jsou některá jednání zaměstnavatele, která zakládají práva a povinnosti...

   celý článek »

Výklad podmínky bezúhonnosti jako předpokladu k provozování živnosti

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) stanovuje k provozování živnosti pouze dvě všeobecné podmínky. První z nich je představována plnou svéprávností, kterou je možné nahradit...

   celý článek »

Zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů v kabině

Od 25. května 2017 platí v SRN zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů nákladních vozů v kabinách, a to na základě zákona o změně zákona o nákladní přepravě, zákona o jízdním personálu, zákona o...

   celý článek »

Změny v legislativě pohonných hmot

Dne 22. května 2017 byl v Částce 52 Sbírky zákonů publikován zákon č. 152/2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů...

   celý článek »

Nemajetková újma při ublížení na zdraví

V případě ublížení na zdraví dochází k zásahu do přirozených práv člověka, která jsou chráněna zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se jedná zejména o právo na život, právo na...

   celý článek »

Protikuřácký zákon a obce

Protikuřácký zákon nově umožňuje obcím částečně regulovat konzumaci, prodej a podávání alkoholických nápojů. Ministerstvo vnitra vydalo metodiku vysvětlující možnosti aplikace tohoto zákonného zmocnění...

   celý článek »

Evidence tržeb

Jak si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Kde a jak rychle? Co když neobdržím FIK ke zprávě o tržbě? Jaký FIK je platný? Když obdržím FIK, mám jistotu, že eviduji správně? Jak si mohu ověřit vlastní účtenku? Co když...

   celý článek »

Údržba OOPP

Dotaz: Musí se zaměstnavatel (konkrétně základní škola) postarat o údržbu a čištění osobních ochranných pracovních prostředků sám, tedy je nechat vyčistit v čistírně, nebo může zakoupit prací prostředek...

   celý článek »