ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Kdo je nejvíc spořivý?

Jaký máme vztah k penězům, k materiálnímu světu, jaká je naše potřeba vlastnit, i o tom leccos naznačuje astrologie. Největšími šetřílky, jak vyplývá z průzkumu významného českého bankovního domu, jsou jedinci narození ve...   celý článek »

Přehled paušálních výdajů fyzických osob

Pro zdaňovací období 2014 lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 40 % v ostatních případech...   celý článek »

Aplikace § 72 odst. 4 daňového řádu

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné...   celý článek »

K pracovní pohotovosti a době nepřetržitého odpočinku

Pracovní pohotovost, upravena v ustanovení § 95 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), je doba, kdy zaměstnanec nepracuje, ale je mimo pracoviště připraven k výkonu práce pro svého zaměstnavatele podle své pracovní ...   celý článek »

Výše skutečné škody na věci jde-li o dotovaný mobilní přístroj

V současné době je celkem běžné, že podnikatelé nakupují mobilní přístroje v rámci smluvně sjednané služby, v rámci které je jim mobilním operátorem poskytnut tzv. budget, tedy možnost zvolit si výhodu v podobě volby čerpat slevu z...   celý článek »

Referentské školení

Ke své práci "vedoucího technické sekce" občas používám firemní motorové vozidlo. V pracovní smlouvě ale není tato činnost zmíněna. Chtěl bych se zeptat, jest-li je proto nutné mít k tomu přezkoušení z autoškoly - tzv. "Řidič...   celý článek »

Lhůta pro přijetí opatření k zabránění opakování pracovního úrazu

Povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů vyplývá pro zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance z ust. § 105 odst. 5 zákoníku práce. Zákoník práce žádnou lhůtu pro přijetí tohoto opatření nestanoví; ani prováděcí předpis,...   celý článek »

Novela živnostenského zákona snižuje administrativní zátěž podnikatelů

Zákon ruší jednu z dalších povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly již jednou doloženy některému živnostenskému úřadu...   celý článek »

Odpovědnost statutárních orgánů a její funkce

Celkově u odpovědnosti s účinností ObčZ došlo k několika změnám. Troufám si říct, že se změnilo celé chápání odpovědnosti, tak jak jsme ho znali v předchozím Občanském zákoníku.[1] V tomto článku bych chtěla odpovědět na ...

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ od 1. 1. 2015

Pokud platíte jako OSVČ minimální zálohu na zdravotní pojištění, nezapomeňte na její zvýšení od 1. 1. 2015.Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se pro rok 2015 zvýšila v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy...

Založení společnosti s ručením omezeným

Opakovaně se v médiích setkáváme s informacemi, že založení společnosti s ručením omezeným je příliš složité, zdlouhavé a pro začínající podnikatele finančně náročné. K tomuto názoru přispívá také to, že společnosti s ručením omezeným...   celý článek »

Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti od ledna a dubna 2015

Novela zákona o DPH (zákon č. 360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Podrobnější vymezení těchto komodit je obsaženo v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze...   celý článek »

Agenturní zaměstnávání a koordinovaný postup zaměstnavatelů

Zaměstnáváme zaměstnance agentury práce. Rádi bychom se zeptali, zda musíme s agenturou práce uzavírat písemnou dohodu o koordinovaném postupu při provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci...   celý článek »

Minimální mzda v Německu

Spolková republika Německo minulý rok v srpnu vydala zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG) a v prosinci také prováděcí nařízení k tomuto zákonu. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a stanovuje německým i zahraničním zaměstnavatelům...   celý článek »

Místní provozní bezpečnostní předpis

V minulosti jsme byli zvyklí, že bezpečnost většiny pracovních činnosti řešily bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpisy tvořily právní předpisy (předpisy zveřejněné v Sbírce zákonů - zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné technické normy...   celý článek »