ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

E-tržby a neziskové organizace

Specifika evidování v případě neziskových organizací. Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské)...

   celý článek »

ČSSZ vysvětluje některé mýty o důchodech (díl 3)

Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý ...

   celý článek »

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. (Díl 2)

Přestože jsou důchody často diskutované téma, panuje v této oblasti stále řada mýtů. Dotazy lidí se týkají oblasti výpočtu důchodu a všeho, co ovlivňuje výši důchodu jak pozitivně, tak negativně. Nejsou si jisti, co se pro...

   celý článek »

K postavení spotřebitele ve sporech o nárocích z reklamace

Pravděpodobně se to Vám či Vašim příbuzným, známým anebo klientům již stalo. Zakoupíte v obchodě jakožto spotřebitel zboží, u kterého se vyskytne vada. Uplatníte u prodávajícího práva z vadného plnění, avšak reklamace...

   celý článek »

Kolektivní ochrana zájmů spotřebitelů

Ne všichni spotřebitelé mají dostatek energie, času a financí na to, aby se pustili do soudního sporu s podnikatelem. Jistou alternativou je v tomto směru kolektivní ochrana zájmů určitých skupin (spotřebitelů, zaměstnanců...

   celý článek »

Peněžité sankce pronajímatele vůči neplatícímu nájemci bytu před a po 1.1.2016

Není bohužel neobvyklé, že nájemce bytu neplatí pronajímateli nájemné a zálohy nebo náklady na služby spojené nebo související s užíváním bytu, které zajišťuje pronajímatel, nebo platí tyto platby opožděně. S...

   celý článek »

Doručení a právní účinky výpovědi pro porušování léčebného režimu (§ 52 písm. h) ZP)

S případným uplatněním výpovědi z pracovního poměru dle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce, tedy poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost stanovenou v § 301a zákoníku práce (tedy dodržovat v době...

   celý článek »

Kdo je v zaměstnání nadbytečný?

Oblast skončení pracovního poměru patří k nejsložitějším v zákoníku práce. Mezi nejčastější otázky patří ty, které směřují k výpovědním důvodům, k možnostem obrany zaměstnanců proti neplatné výpovědi, k zákazu...

   celý článek »

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech (část 1)

Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětluje. 1. Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu nepočítají ...

   celý článek »

Možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

„Mohu si při pobírání důchodu přivydělat? Kolik? A jakou práci mohu, nebo naopak nemohu vykonávat?“ To jsou poměrně časté dotazy, na které v této zprávě zaměříme. Určitá omezení platí pro příjemce předčasného...

   celý článek »

Mýty o invalidních důchodech

 Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů...   celý článek »

Nejvyšší soud ČR k osobnímu doručování výpovědi a odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem

Doručuje-li zaměstnavatel osobně, zaměstnanec si nemůže vyhradit, že listinu s důležitou pracovní písemností – např. výpověď převezme teprve poté, co se seznámí s jejím obsahem. Odmítne-li zaměstnanec převzít...

   celý článek »

Povinnost projednat neomluvenou absenci s odborovou organizací

Zaměstnanec poruší svou povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, jestliže zaviněně neomluveně zamešká práci. Od 1. 1. 2012 však došlo ke změně v určování toho, kdy (zda) se jedná...

   celý článek »

Ústní skončení pracovního poměru

Uplatňování nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále NOZ) v zákoníku práce (dále ZP) přináší v advokátní praxi nejvíce výkladových komplikací v oblasti skončení pracovního poměru. Odchylné je posuzování ...

   celý článek »

Výpověď z organizačních důvodů a pohnutka zaměstnavatele k rozvázání pracovního poměru

Při propouštění zaměstnance z organizačních důvodů je výpověď pro nadbytečnost platná, ačkoliv jednou z pohnutek vedoucí k výpovědi mohly být i spory zaměstnance se zaměstnavatelem, konstatoval Nejvyšší...

   celý článek »