Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Odměna za vícepráce provedené bez povinného písemného dodatku aneb kde zůstala spravedlnost?

V převážné většině písemných smluv o dílo uzavřených do 31.12.2013 je sjednáno, že jakékoliv změny smlouvy o dílo, ať už se týkají kvality nebo rozsahu díla samotného nebo ceny za dílo sjednané, lze činit jen písemně...

   celý článek »

Nové povinnosti podnikatelů dle zákona o registru smluv

Podnikatelé musí od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou...

   celý článek »

S ukončením studia souvisejí povinnosti

Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za něj v takovém...   celý článek »

Práce ve výškách

Dotaz: Náš zaměstnanec pracuje jako opravář zemědělských strojů, současně provádí údržbu a opravy na posklizňové lince obilovin (PLO), popřípadě obsluhuje zemědělské stroje. Při opravách na PLO se pohybuje...

   celý článek »

Práce s počítačem

Dotaz: Jsem zaměstnána jako účetní a vlastně celou pracovní dobu sedím a u počítače. Zaměstnavatel mi přidělil laptop, který rozevírá na jedné straně klávesnici a na druhé straně obrazovku. Mně tento typ...

   celý článek »

Pokyn k zastavení práce

Dotaz: Naší firmou externě najatá osoba k prevenci rizik zjistila, že zaměstnanci používají zakázaný způsob práce, který ohrožoval jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Místo aby bezprostředně zakročila a... 

   celý článek »

Ekonomické dopady mateřství v Česku

Narození dítěte přináší každé ženě jednu z největších změn v jejím životě. A pro české ženy to platí dvojnásob: vedle nové mateřské role se porodem dostávají do zcela nové ekonomické situace, která řadu z nich poznamená...

   celý článek »

Nápoje jako daňově odečitatelná položka

Dotaz: Můžete nám poradit, zda nápoje, které zaměstnancům poskytujeme v horkých dnech, jsou pro nás jako zaměstnavatele odečitatelnou položkou daňového základu?...

   celý článek »

Kratší pracovní doba zaměstnance se zdravotním postižením

Tento článek se zabývá otázkou, zda je zaměstnavatel při absenci výslovné úpravy v ust. § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jako „zákoník práce“) povinen...

   celý článek »

Analýza přímého dopadu elektronické evidence tržeb


Hlavní kancelář i právní poradna zaznamenala několik dotazů, které pramení z obav nad výsledným dopad zákona o elektronické evidenci tržeb na malé obce a spolky, které pořádají místní kulturní a společenské akce...

   celý článek »

Před zahájením povinnosti evidence tržeb je třeba požádat o autentizační údaje

Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si včas požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát(y)...

Praktická zkouška pracovních dovedností uchazeče o zaměstnání během přijímacího řízení není považována za nelegální práci

Jak vybrat vhodného uchazeče o zaměstnání, je zásadní otázka, kterou si klade drtivá většina zaměstnavatelů v České republice. Bohužel přesný návod, jak správně postupovat při výběru nového zaměstnance tak, ...

   celý článek »

Malování pracovišť

Dotaz: Víme, že lhůty pro malování pracovišť byly někde stanoveny za určitá období několika roků podle stupně znečištění a podle technologických procesů. Nemůžeme však najít předpis, kde je stanoveno,...

   celý článek »

Podnikatelé najdou formuláře na jednom místě

Podnikatelé již nemusí složitě vyhledávat formuláře státní správy na řadě různých pracovišť a webů. Formuláře s dopadem na podnikatele totiž uveřejňuje nově Ministerstvo průmyslu a obchodu na jednom...

   celý článek »

Opakované technické prohlídky po novele vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Text upraveného § 8 odst. 4: „(4) Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po předchozí technické prohlídce podle odstavce 1 písm. a), c), d), g) a h), po předchozí kontrole technického stavu silničního...

   celý článek »