ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Porušení režimu práce neschopného a krácení odškodnění…

view counter
11.10.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi ( http://www.bozpprofi.cz)
Dotaz:
Uznali jsme zaměstnanci pracovní úraz. Ten je v pracovní neschopnosti. Lékař mu napsal vycházky. Provedli jsme po týdnu kontrolu práce neschopného a v době, kdy neměl vycházky, jsme ho doma nezastihnuli ani na zazvonění a bouchání, ani po telefonu - hovor nepřijímal. Můžeme tomuto zaměstnanci krátit odškodné, za porušení režimu práce neschopného v důsledku pracovního úrazu?
Odpověď:
Deliberační důvody z odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem uvádí ustanovení § 270 zákoníku práce , novelizovaného zákonem č. 205/2015 Sb. od 1. října 2015. Důvody zde uvedené uvádějí skutečnosti, které mají souvislost se vznikem pracovního úrazu (porušení bezpečnostních předpisů, opilost, zneužití návykových látek, lehkomyslnost při jednání před úrazem).
Jakékoliv skutečnosti a jednání zaměstnance po vzniku pracovního úrazu zákoník práce do důvodů, pro které se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti zčásti nebo zcela, nezařazuje.
Zaměstnavatel má určité nástroje, kterými může vůči zaměstnanci porušujícímu režim práce neschopného zasáhnout - viz ust. § 192 odst. 5 zákoníku práce . Podle tohoto ustanovení může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) .
Závěrem tedy konstatujeme, že porušení režimu práce neschopného nemůže být zaměstnavatelem v žádném případě řešeno odmítnutím, resp. zproštěním se zcela nebo částečně odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem.
 
 
 
 

Dohled poskytovatele PLS nad pracovišti - dokumentace

13.7.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: BOZPprofi ( http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
Dohled poskytovatele PLS nad pracovišti zaměstnavatele máme organizován a dohodnut tak, že poskytovatel PLS se účastní každoroční prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele, kterou organizujeme v dohodě s naší odborovou organizací. Z prověrky provádíme zápis. Můžeme mít společný zápis s naším lékařem, nebo si lékař musí vyhotovit svůj zápis sám?

Odpověď:
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách (dále též "PLS") a některých druzích posudkové péče, stanoví, že dohled poskytovatele PLS na pracoviště zaměstnavatele musí být prováděn pravidelně nejméně jednou za kalendářní rok, u prací kategorie první, pokud nejsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem , nejméně jednou za 2 kalendářní roky.
Nic nebrání tomu, aby tento dohled byl organizován tak, že probíhá společně s každoroční prověrkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele, kterou zaměstnavatel organizuje podle ust. § 108 odst. 5 zákoníku práce.
Zatímco pro zápis zaměstnavatele z prověrky podle zákoníku práce nejsou stanoveny žádné náležitosti či požadavky, poskytovateli PLS zákon č. 373/2011 Sb., ukládá vést dokumentaci o poskytnutých PLS a ohledně dohledu prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. stanoví, že záznamy o provedení dohledu musí obsahovat:
  • datum a místo provedení dohledu,
  • popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik,
  • návrhy opatření a
  • způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu,
  • identifikační údaje osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména a příjmení, které  spolupracovaly na provádění dohledu, a jejich podpisy.
Z uvedeného vyplývá, že záznam o provedeném dohledu poskytovatele PLS nemůže vytvořit zaměstnavatel společně se svým záznamem nebo protokolem o prověrce BOZP. Ač prohlídka pracovišť může být provedena najednou, či společně, záznam o dohledu provedeném poskytovatelem PLS musí vyhotovit poskytovatel PLS sám, a to v rozsahu a podle shora uvedených požadavků právních předpisů.