Chytrý špičkový marketing.
view counter

Osobní prohlídky žáků ve škole

view counter
27.2.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Dotaz:
V souvislosti s dotazem "Prevence škod - osobní prohlídky zaměstnanců" mne napadla otázka, zda je možné provádět osobní prohlídky žáků a za jakých podmínek? Žáci berou nářadí, materiál. Můžeme jim kontrolovat osobní věci také v souvislosti s podezřením na držení drog?

Odpověď:
Zajisté ano, protože „nepokradeš″  je sedmé přikázání Starého zákona a platí bez ohledu na psané právo od počátku civilizace. Proto i u žáků ve školách se musí tato zásada dodržovat a vyžadovat, byť není výslovně uvedena např. ve školském zákoně. Problém je však trochu s právní oporou případných osobních prohlídek žáků a studentů (domnívám se, že Vám se jedná o studenty střední školy na praktickém výcviku u zaměstnavatele).
Školský zákon bohužel má velice kusou právní úpravu celé bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a také má značně kusou právní úpravu povinností žáků. Historicky totiž platilo, že školské předpisy přímo odkazovaly na pracovněprávní úpravu (na zákoník práce) a řadu věcí vůbec neupravovaly, protože vycházely z toho, že ředitel školy plní dvojjedinou funkci (je ředitel vůči žáků, který se řídí školský zákonem a zaměstnavatel zaměstnanců školy, který se řídí zákoníkem práce) a že není třeba věci opakovat. To dnes ale neplatí, protože školský zákon není v žádném vztahu subsidiarity vůči zákoníku práce a  s výjimkou § 65 odst. 3, který říká, že na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nestanoví nic o tom, že by se měly na žáky používat předpisy pracovního práva.
Dnes školský zákon vychází totiž z toho, že každá škola je samostatná školská právnická osoba a že ředitel každé školy si musí stanovit sám pravidla chování ve škole, protože on je ten, kdo odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků (v tom je určitá paralela se § 101 zákoníku práce, podle kterého zaměstnavatel odpovídá za BOZP zaměstnanců). Školský zákon předpokládá, že ředitel školy vydá školní řád (ředitel školského zařízení vnitřní řád) a v něm upraví
 
  • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,
  • provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
  • podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.
 
Proto by každá škola, která vysílá žáky na praktický výcvik k jiným zaměstnavatelům měla mít ve školním řádu upraveno, že u žáků je možno z důvodu prevence vzniku škody provádět osobní prohlídky za stejných podmínek jako se provádí u zaměstnanců příslušného pracoviště. Tento školní řád pak musí škola poskytnout zaměstnavateli, u kterého se provádí praktický výcvik, aby věděl, jaké jsou stanoveny žákům povinnosti apod.
Pokud se týká drog – ale i tabáku, alkoholu a drog – tak je situace jednodušší. MŠMT již před lety vydalo Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16.10.2007) (možná že jej i v mezidobí novelizovalo) a zavázalo školy, aby zásady tohoto metodického pokynu – tedy problematiku sociálně patologických jevů u dětí byla začleněna do školního vzdělávacího programu vydaného ředitelem školy. V přílohách k tomuto metodickému pokynu jsou řešeny otázky¨
 
  • jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol  
a školských zařízení
  • jak řešit případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí škol
  • doporučení na doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání návykových látek
  • souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL
 
Tento metodický pokyn je velice podrobný a poskytuje dobrý návod. A to vše musí mít ředitel školy (zejména školy střední) zapracováno ve školním řádu. Nakonec je v tomto metodickém pokynu i přesný návod jak postupovat preventivně proti krádežím, jak postupovat při nahlášení krádeže žákem a jak postupovat proti vandalismu. Proto doporučuji, abyste si vyžádali po řediteli školy školní řád a zjistili si, do jaké míry tam má tyto otázky zapracovány. Školní řád je v podstatě základní zákon školy a od něj se musí vše odvíjet, jak osobní prohlídky žáků, tak i kontrola v souvislosti s používáním tabákových výrobků, konzumací alkoholu apod.