Chytrý špičkový marketing.
view counter

Elektronická účtenka podle zákona o EET

view counter
Od prosince 2016 byla v České republice „naostro“ spuštěna tzv. elektronická evidence tržeb („EET“). V rámci EET jsou podnikatelé v ubytovacích a stravovacích službách, velkoobchodníci a maloobchodníci a postupně další kategorie podnikatelů povinni podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb („ZEET“), evidovat každou přijatou tržbu a vystavit účtenku zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že řada podnikatelů podniká způsobem, při kterém nedochází k fyzickému setkání mezi podnikatelem a zákazníkem – to se týká především e-shopů – vzniká v souvislosti s EET otázka, zda lze zákazníkovi vystavit účtenku i jiným způsobem, než jejím klasickým vytištěním a předáním. Jinými slovy – lze podle ZEET vystavit zákazníkovi elektronickou účtenku?
 
Právní základ povinnosti vystavit účtenku
Podle 18 odst. 1 ZEET je podnikatel povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby „vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne“. Obsahové náležitosti účtenky upravuje § 20 ZEET, kterými jsou především tzv. fiskální identifikační kód, DIČ podnikatele, označení pokladního zařízení a celková částka tržby.

Jaká je zákonná podoba účtenky?
Pojem „účtenka“ není v ZEET blíže definován. Bližší vymezení však lze nalézt v důvodové zprávě k ZEET, kde se uvádí: „Pojem účtenka se přitom jinde v právním řádu nevyskytuje. V tomto smyslu je obsah tohoto pojmu svébytný a není totožný s obsahem pojmu "daňový doklad" podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ani s obsahem jiného obdobného právního pojmu. Neznamená to však, že pokud daný list papíru (nosič) bude obsahovat i jiné údaje, které vcelku s původními budou mít náležitosti vyžadované zákonem o daně z přidané hodnoty, že se nemůže jednat o daňový doklad pro účely daně z přidané hodnoty.

Byť zákonodárce nepřímo naznačuje, že „účtenka“ by měla být listem papíru nebo alespoň (datovým) nosičem, výslovně taková náležitost ze ZEET nevyplývá. Vzhledem k tomu, že ZEET neupravuje nijak formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, může účtenka mít i elektronickou podobu a může být zákazníkovi vystavena i jinak než vytištěním a předáním. V každém případě však bude stále nutné, aby zákazník měl možnost s vystavenou účtenkou disponovat, a zároveň aby taková účtenka obsahovala veškeré údaje podle § 20 ZEET.

Jak se k elektronické podobě účtenky staví Finanční správa?
Finanční správa se dle svého vyjádření, uveřejněného na webových stránkách etrzby.cz, rovněž přiklání k závěru, že ZEET neukládá podnikateli povinnost vystavit účtenku vytištěním a fyzickým předáním.[1] Finanční správa však klade zvláštní důraz na to, že podnikatel „nesmí vystavit účtenku mimo sféru zákazníka“.

To znamená, že vystavení elektronické účtenky je dle Finanční správy sice připuštěno především v situacích, kdy je „obchod realizován prostřednictvím internetu bez fyzické přítomnosti jednotlivých aktérů transakce“, avšak podle Finanční správy vystavení elektronické účtenky musí vždy předcházet souhlas zákazníka, nebo alespoň srozumění zákazníka, s takovýmto postupem. Takovýto souhlas může být u e-shopů typicky obsažen ve všeobecných obchodních podmínkách.

Finanční správa však vykládá ZEET poměrně restriktivním způsobem, když vylučuje možnost vystavení elektronické účtenky v případech, kdy s ním zákazník nesouhlasí. V takovém případě by Finanční správa považovala postup podnikatele za „obcházení smyslu ZEET a diskriminaci těch zákazníků, kteří nemají možnost nebo schopnost převzít účtenku v elektronické formě.“ Za porušení povinnosti vystavit účtenku v souladu se ZEET přitom příslušný orgán může podnikateli uložit pokutu až do 500.000 Kč [§ 29 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a) ZEET]. S ohledem na současný rozvoj moderních komunikačních technologií a prakticky neomezenou možnost zákazníka k připojení k internetu lze však uvedené vnímání Finanční správy považovat přinejmenším za zpochybnitelné.

Jak tedy v e-shopu vystavit účtenku?
Podle ZEET je podnikatel provozující e-shop nepochybně oprávněn vystavit zákazníkovi účtenku v elektronické podobě. Konkrétní elektronická forma účtenky není zákonem stanovena, a tak při splnění podmínky, že zákazník musí mít možnost s účtenkou volně disponovat, se nabízí např. forma e-mailu s přiloženou účtenkou či uložení účtenky na cloudovém serveru a poskytnutí konkrétního hypertextového odkazu zákazníkovi. Je však nutné dbát na to, že Finanční správa vyžaduje před vystavením elektronické účtenky souhlas zákazníka. Ten lze v případě e-shopů spolehlivě zajistit jeho vhodným zařazením do všeobecných obchodních podmínek, jejichž odsouhlasení je vždy předpokladem sjednání online transakce mezi podnikatelem a zákazníkem. Vzhledem k výši potenciální pokuty za porušení ZEET a poměrně restriktivnímu výkladu ZEET ze strany Finanční správy lze jen doporučit, aby provozovatelé e-shopů své všeobecné obchodní podmínky těmto požadavkům náležitě přizpůsobili.

Mgr. et Mgr. Filip Murár,
advokátní koncipient

Glatzová & Co., s.r.o.

Betlémský palác
Husova 5
110 00  Praha 1
 
Tel.:    +420 224 401 440
Fax:    +420 224 248 701
e-mail:    
office@glatzova.com
 _____________________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>>
zde.
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo |
www.epravo.cz
 
Mgr. et Mgr. Filip Murár (Glatzová & Co.)