ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Co prozrazují kyselé deště o lécích, o některých lékařích a o celé péči o zdraví

  • Databáze informací:

view counter

Teprve nedávné rozpoznání významu kyselých dešťů, při vzniku epidemie civilizačních chorob (CCH) ve druhé polovině minulého století doplnilo poznání v tomto segmentu medicíny. Dokončený soubor poznatků o příčině vzniku CCH stojí naprosto pevně na základech, které tvoří přesné popisy biochemických procesů se znalostí, jak mají probíhat normálně ve zdraví a jak vypadá jejich chod za patologie způsobené nedostatkem vitamínů.


Rázem vypadají směšně námitky kliniků proti preventivní aplikaci vitamínů a jejich odmítání návrhů zavést prevenci CCH do péče o zdraví. Směšná jsou proto, že dotyční svá negativní stanoviska nedokážou doložit vědecky podloženými argumenty a místo toho se snaží zachraňovat svoji důstojnost vyžadováním důkazů o tom, že podávání vitamínů něco zlepší na klinických stavech, které oni mají v péči kvůli projevům CCH. Jejich počínání je paradoxní tím, že se sami odmítali seznamovat s literaturou, která přinášela výsledky takových pokusů, a také se zdráhali rozptylovat své pochybnosti tím, že by tyto jednoduché experimenty znovu sami udělali. Je evidentní, že tito lékař přestali sledovat zájmy pacientů a přeorientovali se na podporování zájmů farmaceutických firem a na provize, které za to dostávají. Toto podezření se začalo měnit v jistotu po uveřejnění článků MUDr. J. Hnízdila v denním tisku.
Například v Lidových novinách uvedl, kolik z lékařů odpovědných za průběh a hodnocení klinických studií je zainteresováno na vyznění studie přesně podle potřeb farmaceutické firmy, která studii financuje. Upozorňoval, že pacient si potom nemůže být jist, že mu lékař předepisuje lék, který je zcela bezpečný a pro něho optimální svými účinky. Člověku, který si chce zjednat jasno pohledem do zákulisí farmaceutického průmyslu, pomohou knihy Gábora Lenkeie; Censored Health; 2004; ISBN 963 212 455 3; ISSN 1785 5861; Free Choice Books Publication, H 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13; nebo novější kniha Johna Virapena „Nežádoucí účinek: SMRT“ (nyní na trhu). Oba důrazně upozorňují, že lékařsko-farmaceutická lobby nepředkládá pravdivé informace o chemických lécích. Podívejme se blíž, co zformování této lobby napomohlo.

 

Farmaceutický byznys

Farmaceutický průmysl zbohatnul na narůstání KVO (kardiovaskulární onemocnění) a dalších CCH ve druhé polovině minulého století. O svých ziscích vždy mluvil v souvislosti s potřebou jejich investování do výzkumu léků proti onemocněním, která zatím nebylo možné úspěšně léčit. Dnes vychází najevo, že vysoké zisky slouží především k „zakoupení“ kteréhokoliv lékaře, novináře, PR agenta nebo politika, které farmaceutické firmy potřebují získat k podpoře svých zájmů.
Virapen popisuje, jak na pozici ředitele skandinávské odnože velkého amerického farmaceutického koncernu korumpoval renomované lékaře z různých zemí placenou účastí na nákladných „vědeckých“ sympoziích. Odhalil, jak je přetvářel v „míněnítvůrce“, kteří posouvali svými doporučeními ochotu lékařů při předepisování léků žádoucím směrem. Virapenovo přiznání znamená ztrátu jistoty, že péče spojená s titulem docent a profesor je pro pacienty zárukou toho nejlepšího pro jejich zdraví. Nelze paušalizovat a jistě jsou rozdíly mezi lékaři z chirurgických oborů a lékaři, kteří předepisují ze sortimentu léků pro segment CCH. Příklad zneužití titulu poskytuje článek: „Fakta o léčbě hyperhomocysteinémie (zvýšené hladiny Hcy v krvi) vitamíny ze skupiny B jsou taková, že léčba snižující homocystein je nejen neúčinná, ale, jak vysvítá ze studií, může významně škodit“. Byl uveřejněn nedávno v rubrice „Ze světa Farmacie“ v jednom lékařském časopisu.

 

Dezinformační strategie

S autory těchto dezinformací již není třeba polemizovat. Stačí trochu znalostí o biochemických procesech v buňkách, popsaných po roce 1962, a něco klinických poznatků opírajících se o výsledky toxikologických testů, aby bylo jasné, že jejich autor buď nezná medicínu, nebo chce svými úmysly přimět Hippokrata, aby se obracel v hrobě. Obojí je napříště nepřijatelné pro další práci ve zdravotnictví. Podobné dezinformační snahy jsou společensky nebezpečné. Jejich autoři jsou vedeni úmyslem mystifikovat lidi a uvést je ve zmatek, aby upustili od využití poznatků o příčině vzniku CCH a o možnostech jejich prevence. Již tak je dost velkým porušením principů demokracie, že denní tisk dosud neuveřejnil informace o objevení biochemické příčiny vzniku CCH a o možnostech využít tyto poznatky k léčení a prevenci těchto onemocnění. Jako strážce demokracie a lidských práv a svobod měl tisk napadnout Ministerstvo zdravotnictví, vládu a poslance za to, že nechávají bez povšimnutí skutečnost, že lékařské učebnice nepojednávají o objevu příčiny vzniku CCH a nevysvětlují význam tohoto objevu.
Tento fakt je možné brát jako jeden z mnoha důkazů komplotu, jehož podstatou je zkorumpování politiků farmaceu - tickými firmami v době přípravy transformace zdravotnictví po roce 1990. Pro komplot svědčí i jednání představitelů České lékařské společnosti JEP: odmítli doporučit, aby MZ ustavilo expertní komisi, která by projednala návrh na prevenci CCH a vydala potřebné doporučení. Vydat podobné doporučení se zdráhají i poslanci a představitelé politických stran. Komplot dotvrzuje odmítání redakcí odborných lékařských časopisů uveřejnit články o významu homocysteinu. Pro práci lékařů jsou tyto informace stěžejní. Bez nich nemohou lékaři léčit příčiny civilizačních chorob a organizovat jejich prevenci.

 

Hcy a schizofrenie

Zatímco lékařsko-farmaceutická lobby brání popsaným způsobem své pozice, přichází lékařský výzkum CCH s dalšími zajímavými poznatky: jedno z nejnovějších sdělení se týká schizofrenie: vědecká pozorování upozorňují na souvislost mezi vysokou hladinou Hcy v posledních měsících těhotenství a pozdějším projevením se schizofrenie. Ta se objevuje častěji u jedinců, kteří se narodí po rizikovém průběhu těhotenství. To znamená, jde o vliv zvýšené hladiny Hcy v krvi matky na plod v průběhu těhotenství. Jedná se o stejnou kategorii hříchů zdravotnictví, která již byla široce rozvedena v dubnovém čísle Phoenixu. Samostatnou kapitolu důsledků tvoří mírnější (počínající) neurotoxické projevy zvýšené hladiny Hcy a nedostatku vitamínů: kyseliny listové, B 6 a B 12. Jde o nenápadné příznaky, které člověk považuje za běžný doprovod v životě: zhoršená nálada, horší paměť, „zamžení“ mysli, zhoršení kvality kůže, nehtů a vlasů, sklon k zánětům, úbytek energie a snadná unavitelnost, horší spánek, úbytek vůle, ztráta sexuálního apetitu, emocionální nevyrovnanost a sociální izolace. Také sem patří pobolívání i bolesti v různých částech končetin, označované obvykle jako fibromyalgie.
U těchto postižení lékaři nenacházejí objektivní známky onemocnění, takže takové pacienty buď vyhazují, nebo ty neodbytné posílají na psychiatrii. Oponujícím lékařům by již mělo dojít, že se potkávají s výstupy základního výzkumu, tedy s přírodními zákonitostmi, které platí i v případě, že se jim to nelíbí. Znovu připomínám, že od uveřejnění „Obecné teorie vzniku CCH“ nedokázali snést žádné vědecky podložené argumenty, kterými by alespoň trochu novou teorií otřásli. Jejich zdržovací taktikou se stalo mlčení a důsledné dodržování zásady: „k Hcy se nevyjadřovat v přímé diskuzi“.

 

Máme právo na zdraví

Popsaný stav zdravotnictví a jeho zákulisního řízení k naplňování ekonomických zájmů subjektů, které ve zdravotnictví podnikají, vedly k poněkud emotivnímu vyjádření neznámého novináře v tisku: „Proboha, tvrdíme o sobě, že jsme ekonomicky rozvinutá země řízená demokratickými principy! Jak je možné, že si tu někdo osobuje právo chtít, aby kvůli jeho zisku museli onemocnět, nebo dokonce umírat, nejen dospělí lidé, ale i děti.“
Se značným časovým odstupem navazuje na tento výrok nedávný nápad a současná aktivita občanů. Charakterizuje ji výrok: „Vždyť my můžeme svobodně využívat poznatky z objevu příčiny vzniku CCH. Máme možnost si volně koupit potřebné vitamíny, případně potravinové doplňky a získat rady, které nám pomohou vrátit zdraví na potřebnou úroveň, které nebylo možné dosáhnout pomocí chemických léků. Nepotřebujeme se přitom dotazovat, nebo doprošovat ani na ministerstvu zdravotnictví, ani u lékařů.“ Formulování občanské nespokojenosti se stavem zdravotnictví šlo ještě dál: „Když nám zdravotnictví nemíní poskytovat takovou péči o zdraví, která by nám umožňovala dosáhnout té nejvyšší kvality zdraví, která je dostupná využitím dosaženého vědeckého pokroku, tak si ji začneme zabezpečovat sami! Vytvořme svépomocí nezávislou paralelní péči o zdraví! Vědecký základ pro ni poskytuje objev příčiny vzniku CCH. Nikdo se nemusí obávat, že si své zdraví poškodí. Navíc, tuto péči lze kombinovat se standardním léčením chemickými léky, které lze postupně vysazovat, například po poklesech krevního tlaku, nebo hladiny krevního cukru.“ Paralelní péče o zdraví má i svůj filozofický základ převzatý z literatury: Prapředci druhu Homo sapiens se vyvíjeli v přírodním prostředí a instinktivně využívali bylin k odstraňování zdravotních poruch. Jiné léčebné prostředky neznali. Dokončení o látkách s léčivými účinky v příští kapitole věnované hlavně právu na zdraví.

MUDr. Karel Erben
primář poradny pro civilizační choroby
R.M.A. Centrum, Praha 7