ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problematickým okruhům (daně)

V souvislosti s implementací daně darovací a daně dědické do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenala finanční správa zvýšené množství dotazů laické i odborné veřejnosti...

   celý článek »

Boj mezi regály supermarketů – významná tržní síla a její peripetie

V zájmu zajištění větší ochrany pro dodavatele potravin byla přijata novela zákona o významné tržní síle. Novela si především klade za cíl odstranit veškerá nejasná ustanovení a zajistit snazší zahájení a vedení řízení proti...

   celý článek »

Povinnosti zaměstnavatele - fyzické osoby

Dotaz: Jaké jsou povinnosti podnikající fyzické osoby, která zaměstnává zaměstnance na HPP, nebo formou DPP. Podle zákona č. 309/2006 Sb., se na tyto osoby vztahují paragrafy 101 odst. 1 a 2, § 102,...

   celý článek »

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení

Aktualizované pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích...

   celý článek »

Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytlo dokument Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla...

   celý článek »

Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím

Základem fungujícího vnitřního trhu EU, a tím i volného pohybu zboží, je zajištění volné a spravedlivé soutěže jednotlivých subjektů na trhu. Některé subjekty na trhu však zneužívají svého postavení k deformaci...

   celý článek »

Vláda schválila novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Vláda dnes schválila novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterou předložilo Ministerstvo životního prostředí. Předmětem navrhované změny je ustanovení § 58 zákona, které upravuje režim náhrad...

   celý článek »

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku je odpovědností objektivní. Rozlišení, zda se jedná o škodu z provozu dopravních prostředků či o škodu „obecnou“ tak může být...

   celý článek »

Jak posuzovat příjmy manžela či manželky pro účely uplatnění slevy na dani

 Podle § 35ba zákona o daních z příjmů může poplatnice či poplatník uplatnit slevu na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem...   celý článek »

Požadavky na vzdělání nebo kvalifikaci osoby odpovědné

Dotaz: Jak se to se vzděláním v oblasti BOZP a PO? Pokud má být člověk zodpovědný za tuto oblast v podniku, jaké vzdělání musí mít. Stačí absolvovat nějaká školení nebo je třeba vystudovat tuto oblast?...

   celý článek »

Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezdůvodné obohacení

Obecně lze vztah těchto dvou právních institutů charakterizovat tak, že pokud bylo bezdůvodné obohacení získáno protiprávním jednáním, vzniká poškozenému právo na náhradu škody. Právní úprava bezdůvodného...

   celý článek »

Karusel (karuselový podvod)

Karuselové podvody, také nazývány kolotočové podvody, kruhové podvody nebo podvody chybějícího obchodníka (Carousel Frauds, Missing Trader Frauds) jsou významnou částí úniků daně z přidané hodnoty...

   celý článek »

Novinka v zákoně o ochraně spotřebitele – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla novinku...

   celý článek »

Kdy lze v soukromém právu považovat e-mail za platné právní jednání v písemné formě?

Moderní doba přináší mimo jiné rozvoj technologií umožňujících komunikaci na dálku. S ohledem na dostupnost a rychlost komunikace prostřednictvím elektronické pošty je zejména tento způsob komunikace hojně...

   celý článek »

Nárok na odstupné i bez uvedení v dohodě o rozvázání pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR před časem připomenul a rozvinul svou dřívější judikaturu uvádějící, že pokud pracovní poměr zaměstnance skončil z důvodu, za který ze zákona náleží odstupné, pak má zaměstnanec na toto...

   celý článek »