ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Lhůta pro přijetí opatření k zabránění opakování pracovního úrazu

Povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů vyplývá pro zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance z ust. § 105 odst. 5 zákoníku práce. Zákoník práce žádnou lhůtu pro přijetí tohoto opatření nestanoví; ani prováděcí předpis,...   celý článek »

Novela živnostenského zákona snižuje administrativní zátěž podnikatelů

Zákon ruší jednu z dalších povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly již jednou doloženy některému živnostenskému úřadu...   celý článek »

Odpovědnost statutárních orgánů a její funkce

Celkově u odpovědnosti s účinností ObčZ došlo k několika změnám. Troufám si říct, že se změnilo celé chápání odpovědnosti, tak jak jsme ho znali v předchozím Občanském zákoníku.[1] V tomto článku bych chtěla odpovědět na ...

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ od 1. 1. 2015

Pokud platíte jako OSVČ minimální zálohu na zdravotní pojištění, nezapomeňte na její zvýšení od 1. 1. 2015.Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se pro rok 2015 zvýšila v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy...

Založení společnosti s ručením omezeným

Opakovaně se v médiích setkáváme s informacemi, že založení společnosti s ručením omezeným je příliš složité, zdlouhavé a pro začínající podnikatele finančně náročné. K tomuto názoru přispívá také to, že společnosti s ručením omezeným...   celý článek »

Rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti od ledna a dubna 2015

Novela zákona o DPH (zákon č. 360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Podrobnější vymezení těchto komodit je obsaženo v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze...   celý článek »

Agenturní zaměstnávání a koordinovaný postup zaměstnavatelů

Zaměstnáváme zaměstnance agentury práce. Rádi bychom se zeptali, zda musíme s agenturou práce uzavírat písemnou dohodu o koordinovaném postupu při provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci...   celý článek »

Minimální mzda v Německu

Spolková republika Německo minulý rok v srpnu vydala zákon o minimální mzdě (tzv. MiLoG) a v prosinci také prováděcí nařízení k tomuto zákonu. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a stanovuje německým i zahraničním zaměstnavatelům...   celý článek »

Místní provozní bezpečnostní předpis

V minulosti jsme byli zvyklí, že bezpečnost většiny pracovních činnosti řešily bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpisy tvořily právní předpisy (předpisy zveřejněné v Sbírce zákonů - zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné technické normy...   celý článek »

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014

V následujícím příspěvku zodpovíme otázky spojené s podáním vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA DPZ") se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních...   celý článek »

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz...   celý článek »

Vyhláška o třídění bioodpadu a kovů

Ode dneška začne platit vyhláška, podle níž budou muset města a obce zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů. Například do biologicky rozložitelného odpadu patří slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva, mezi kovový odpad naopak...   celý článek »

Uplatnění "školkovného" za rok 2014

Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani "za umístění dítěte", kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o...   celý článek »

Jak ukončit pracovní poměr v roce 2015?

Na způsobu ukončení pracovního poměru závisí, do kterého dne musí zaměstnanec svoji práci pro zaměstnavatele vykonávat, zdali obdrží odstupné nebo na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti mu vznikne nárok. Pracovní poměr sjednaný...   celý článek »

Jak se domoci svých nároků po dopravní nehodě

Nejprve bychom si měli ujasnit, co vlastně je dopravní nehoda. Tato je definována v zákoně č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jako taková událost na pozemních komunikacích, kterou je havárie či srážka, kdy za důležité je...   celý článek »