Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Český protest proti německé minimální mzdě podpořili v zahraničí

Protest české Hospodářské komory proti zavádění německé minimální mzdy i pro řidiče kamionů z jiných zemí dnes podpořili zástupci podnikatelů ze zemí střední a východní Evropy. Proti požadavku německé vlády se...   celý článek »

Obchodní tajemství a know-how podnikatele v ohrožení

Nový občanský zákoník zavádí nový institut nejen pro ochranu práv smluvní strany, která důvodně očekávala uzavření smlouvy a jejíž neuzavřením jí byla způsobena škoda, ale i její obranu ve formě práva žádat náhradu škody za porušení...   celý článek »

Právní aspekty slibů a přísah

Sliby a přísahy skládáme v běžném životě skoro denně. Mnohdy bezmyšlenkovitě, často si ani neuvědomujeme, že by takový slib mohl mít nějaký právní neboli závazný význam. Sliby a přísahy existují již od počátku dějin, každý něco...   celý článek »

Jak žalovat na zaplacení úroků z prodlení II. (Při prodlení započatém od 1. 7. 2013)

Při prodleních s úhradou peněžitého dluhu započatých v době od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010 bylo a je poněkud obtížnější zformulovat žalobní petit (navrhovaný výrok soudu), pokud jde o přiznání úroků z prodlení. Navrhli (doporučili)...   celý článek »

Povinné změny u spolků a dalších právnických osob

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“), který nahradil dřívější občanský zákoník č. 40/1964 Sb. i mnohé další předpisy (obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o sdružování občanů…)...   celý článek »

Povinnosti statutárního orgánu v případě hrozícího úpadku

Povinnost jednat v souladu se zájmy korporace a plnit povinnosti s péčí řádného hospodáře je jednou ze základních motivací pro řádný výkon fiduciárních povinností. Tento pojem v sobě zahrnuje tři hlavní povinnosti, a to: ...   celý článek »

Osobní odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným

V současné době, byť máme už více než rok po účinnosti nové právní úpravy soukromého práva, se v praxi stále vyskytují případy, kdy dochází k řešení rozličných právních otázek na základě dnes již překonané právn...   celý článek »

Generační obměna v obchodní společnosti

V poslední době se stále více setkáváme se zájmem klientů – majitelů společností – o informace, jakým nejvhodnějším způsobem lze řešit odchod z vedení společnosti a přenechání jejího řízení nástupcům, ať už z řad členů rodiny,...   celý článek »

Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím

Základem fungujícího vnitřního trhu EU, a tím i volného pohybu zboží, je zajištění volné a spravedlivé soutěže jednotlivých subjektů na trhu. Některé subjekty na trhu však zneužívají svého postavení k deformaci hospodářské soutěže...   celý článek »

Úvaha nad právem odborově se organizovat a jeho možným zneužitím

Právo občanů odborově se organizovat je základním právem každého občana a je zakotveno již na ústavní úrovni, nicméně tak jako každé jiné právo, i toto může být vykonáváno zcela v rozporu s cílem a smyslem zákonné právní úpravy...   celý článek »

Nejčastější mýty o důchodech a exekuci z důchodů

ČSSZ zmiňuje některé nejběžnější mýty týkající se důchodů, se kterými se v praxi OSSZ setkávají. 1. Výpočet důchodu - příjmy, ze kterých se vychází "Jedním z omylů, který přetrvává z minulosti, je, že starobní důchod se vypočítává...   celý článek »

Co je moje, rozhodně není tvoje

Vzhledem k dnešnímu rychlému rozvoji online technologií a stále většímu nárůstu počtu internetových stránek, na kterých lze sdílet videa či fotografie, enormně rostou i případy porušování práv k autorským dílům, aniž by si to samotní...   celý článek »

Záznam o úrazu a zkouška na alkohol

Zákoník práce neukládá povinnou zkoušku na přítomnost alkoholu v případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance. Záznam o úrazu však vyžaduje uvést údaj o tom, zda byla zjištěna přítomnost alkoholu. Jak vyplnit tuto část...

Budoucnost nebo utopie? Kontrola na každém kroku

Ze zahraničí k nám přišly zprávy o tom, že někteří zaměstnavatelé začínají své zaměstnance čipovat. Pod kůži se jim vpraví čip, který jim potom pomáhá například otvírat či zavírat dveře, různá zařízení, orientovat se lépe na pracovišti. Zároveň...   celý článek »

MPSV zveřejnilo stanovisko k německé minimální mzdě

Spolková republika Německo zavedla s účinností od 1. ledna 2015 plošnou minimální mzdu. Zákon o minimální mzdě stanovuje všem zaměstnavatelům bez ohledu na to, zda mají sídlo v SRN nebo v zahraničí, následující povinnosti:...   celý článek »