Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz...   celý článek »

Vyhláška o třídění bioodpadu a kovů

Ode dneška začne platit vyhláška, podle níž budou muset města a obce zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů. Například do biologicky rozložitelného odpadu patří slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva, mezi kovový odpad naopak...   celý článek »

Uplatnění "školkovného" za rok 2014

Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani "za umístění dítěte", kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o...   celý článek »

Jak ukončit pracovní poměr v roce 2015?

Na způsobu ukončení pracovního poměru závisí, do kterého dne musí zaměstnanec svoji práci pro zaměstnavatele vykonávat, zdali obdrží odstupné nebo na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti mu vznikne nárok. Pracovní poměr sjednaný...   celý článek »

Jak se domoci svých nároků po dopravní nehodě

Nejprve bychom si měli ujasnit, co vlastně je dopravní nehoda. Tato je definována v zákoně č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jako taková událost na pozemních komunikacích, kterou je havárie či srážka, kdy za důležité je...   celý článek »

Osoby zdravotně znevýhodněné

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na...   celý článek »

Přehled o výši pojistného od 1. 1. 2015

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro rok 2015. ...   celý článek »

Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem

Vážení, v současné době se v médiích objevují informace (viz článek v Lidových novinách ze dne 25. 9. 2014), které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte...   celý článek »

Některé nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví v silničním provozu pohledem Nejvyššího soudu

Individuální automobilová doprava dává sice svobodu těm, kteří ji využívají, odvrácenou stranou tohoto způsobu dopravy je však mimo jiné riziko dopravní nehody. K dopravní nehodě může dojít v okamžiku, s následky se však viník bude muset někdy...   celý článek »

Pracovní úrazy: Co přinese připravovaná novela nařízení vlády?

Nové tiskopisy, požadavky, povinnosti zaměstnavatele i nemoci z povolání. To vše přinese plánovaná novela nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, která vejde v platnost příští rok. Dojde tak ke změně pravidel...   celý článek »

SP ČR: Insolvenční mafie ničí podnikatelské prostředí

Podnikatelé na tiskové konferenci SP ČR přiblížili své případy vlivu mafií na jejich podnikání. K dispozici jsou PP prezentace a informace o vývoji insolvencí v ČR. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dnes na tiskové konferenci důrazně apeloval na stát,..   celý článek »

Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli

Existuje poměrně široká paleta různých odborných článků, které se zabývají uplatňováním vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního – českého práva. V těchto článcích se však neřeší možné dopady...   celý článek »

Hlášení pracovního úrazu zdravotní pojišťovně

Dotaz: Pokud se snažíme splnit povinnost zaměstnavatele a chceme ohlásit pracovní úraz zdravotní pojišťovně úrazem postiženého zaměstnance, narážíme na to, že na pojišťovně si nás "přehazují" a těžko hledáme toho, kdo by hlášení   celý článek »

Neoprávněné sledování zaměstnanců na pracovišti

Pro firmy, jejichž zvědavost a touha kontrolovat zaměstnance přesahuje únosné meze, připravuje vláda sankce.
Vládní kabinet souhlasí s doporučením veřejného ochránce práv, podle kterého by inspekce práce měla mít možnost...   celý článek »

Šikanózní insolvenční návrh

Dne 1. listopadu 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 334/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění ...   celý článek »