ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Co se změnilo v oblasti pracovního práva od 1. října 2015?

Dne 1. října 2015 nabyly v oblasti pracovního práva účinnosti novely dvou zásadních právních předpisů, a to novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 203/2015 ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č....

   celý článek »

Jednotný registrační formulář pro podnikatele


 Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje...

Podnikání v manželství

 

Není-li mezi manžely uzavřena smlouva o manželském majetkovém režimu obsahující odlišnou úpravu, platí, že spolu se vznikem manželství vzniká společné jmění. NOZ v § 708 až 711 vymezuje, co je jeho součástí a co nikoliv...

   celý článek »

Společné jmění manželů, jeho rozsah a exekuce od 1. 1. 2014

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen jako OZ) a navazujícími změnami zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů[1] (dále jen jako o.s.ř.), ...

   celý článek »

Konec zákonného předkupního práva spoluvlastníků?

Novým občanským zákoníkem bylo k 1. lednu 2015 zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům upravené starým občanským zákoníkem. Nestalo se tak však bez výjimek,...

   celý článek »

Dědické právo od 1. ledna 2014

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. nově upravuje některé instituty dědického práva. V tomto článku se budeme zabývat některými změnami, které tato nová úprava přináší. Zřeknutí se dědického práva...

   celý článek »

Právo, ne povinnost

Dosažení důchodového věku a splnění doby pojištění potřebné pro nárok na důchod není důvodem k ukončení pracovního poměru či podnikání. Lidé, kteří se rozhodnou dále pracovat, mohou pokračovat i po vzniku nároku...

   celý článek »

Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo projevem na sociálních sítích

Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí. Posouzení...

   celý článek »

Autorská díla na internetu

V posledních letech s dynamickým rozvojem informačních technologií, internetu nevyjímaje, roste i potřeba fyzických a právnických osob (zejm. obchodních společností) veřejně prezentovat své produkty a služby, ...

   celý článek »

Rozlišování důvodů pro výpověď z pracovního poměru

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 25.6.2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014, poukázal na častou chybu zaměstnavatelů, kteří důsledně nerozlišují předpoklady a důvody pro výpověď z pracovního poměru. V praxi činí...

   celý článek »

Potvrzení o zaměstnání

Zaměstnavatel má dle § 313 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody...

   celý článek »

Porušení režimu práce neschopného a krácení odškodnění…

Uznali jsme zaměstnanci pracovní úraz. Ten je v pracovní neschopnosti. Lékař mu napsal vycházky. Provedli jsme po týdnu kontrolu práce neschopného a v době, kdy neměl vycházky, jsme ho doma nezastihnuli ani na...

   celý článek »

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

Generální finanční ředitelství zveřejnilo další materiál, který se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH...   celý článek »

Většina firem porušuje zákon o účetnictví

Sankce za porušení předpisu bývají spíše symbolické. Firmy by chtěly rozsah administrativních povinností snížit, v tomto ohledu je Česko mezi nejhoršími zeměmi v celé Evropské unii. Stát však chce zveřejňování...

   celý článek »

Další povinnosti pro plátce daně od roku 2016 v podobě kontrolníc…

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani ...

   celý článek »